sleep

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับ การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราที่ต้องการ การนอนหลับที่เพียงพอในคนปกติ ระบบต่างๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีเอกลักษณ์ มีการปรับตัวให้เข้ากับกลางวันและกลางคืน โดยใช้วงจรการนอนหลับ-ตื่นเป็นตัวกำหนดความอยู่รอด การนอนหลับและตื่นจะแตกต่างกันไปตามอายุ โดยค่อยๆเปลี่ยน   ภาวการณ์นอนหลับในแต่ละช่วงวัยที่ดี ทารกแรกเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนหลับวันละ 16-20 ชั่วโมง สู่วัยเรียนการนอนก็จะลดลงเหลือ 9-10 ชั่วโมง วัยผู้ใหญ่ก็จะใช้เวลาในการนอนเพียงวันละ 5-6